• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Meer over Coronavirus

Coronavirus

Kerkenraad

Hersteld Hervormde Gemeente

Nieuwe Tonge

Nieuwe Tonge, 16 mei 2020

Onderwerp: verruiming overheidsmaatregelen met betrekking tot de zondagse erediensten

Geliefde gemeenteleden,

Met ingang van juni zijn de maatregelen van overheidswege verruimd. We mogen in de maand juni weer met 30 mensen samenkomen, als eerste op Tweede Pinksterdag. Al beseffen we dat de overheid ook weer anders kan besluiten, we zijn hier dankbaar voor en willen u de gelegenheid geven om van deze verruiming gebruik te maken. Als u graag naar de kerk zou gaan in de maand juni, stuurt u dan een mailtje naar ledenadministratie@hhgnieuwetonge.nl. Geeft u daarbij aan met hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt vervolgens te horen in welke dienst u welkom bent. Heeft u geen emailadres en wilt u wel graag naar de kerk, geeft u dat dan telefonisch door aan onze scriba, oud. P.D. Knöps (651525). Nadrukkelijk willen we hierbij vermelden dat mensen met verkoudheid, koorts e.d. dringend verzocht worden thuis te blijven. Bovendien adviseren we ouderen (vanaf 70 jaar) en mensen met een kwetsbare gezondheid dringend om voorlopig thuis te blijven. Tijdens de diensten zullen verschillende maatregelen worden getroffen, die u toegestuurd krijgt als u zich aanmeldt voor een kerkdienst. Voor de volledigheid vermelden we ze ook op deze plaats.

- De kerkbezoekers dienen buiten te wachten. De koster geeft aan wanneer er iemand naar binnen mag. Dit kan per persoon, per echtpaar of per gezin.

- Voor u de kerkzaal ingaat dient u uw handen te desinfecteren. Het desinfectiemiddel staat op de tafel in de hal.

- De koster geeft aan waar u moet gaan zitten.

- Graag zoveel mogelijk vermijden om met uw handen iets aan te raken.

- Toiletten worden slechts bij hoge uitzondering gebruikt.

- Tijdens de dienst wordt er niet meegezongen. Het zingen wordt gedaan door degenen die in de voorste bank zitten. De voorste bank (links en rechts) is gereserveerd voor 1 ouderling, 1 diaken, 1 technicus en enkele andere zangers. De zangers of zangsters kunnen zich hiervoor opgeven.

- Er wordt niet gecollecteerd. U kunt uw gaven overmaken of opsparen.

- Er is geen kinderoppas aanwezig.

- Na de dienst geeft de koster aan wie de kerk op welk moment mag verlaten.

- Nadat iedereen de kerk verlaten heeft worden de banken, deurkrukken e.d. gedesinfecteerd.

- Als u de kerk verlaten heeft, dient u gelijk naar huis te gaan. Geen samenscholing op het kerkplein.

We hopen op uw medewerking en bidden dat de diensten in goede orde kunnen plaatsvinden. Laten we in dit alles Gods lankmoedigheid opmerken. Wie zijn wij dat wij als Hij het geeft weer samen mogen komen? Dat is een verdienste van Christus. Laten we Hem onze dank betalen. Tegelijk beseffen we dat de moeilijke tijd zeker niet achter ons ligt. Sommigen van ons kunnen soms weer naar de kerk, maar velen blijven thuis meeluisteren. Bovendien: wat zal de toekomst ons brengen? Van harte wensen we u toe te leven bij de inhoud van dat bekende lied: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des HEEREN hand. Zijn handen kunnen slaan, maar ten diepste zijn het milde handen. Milde handen, vriend’lijk’ ogen, zijn bij Hem van eeuwigheid. De Heere verbinde ons aan Hem en gebiede Zijn zegen over de genomen stappen.

Met heilbede,

Namens de kerkenraad,

Ds. T.A. Bakker, preses

P.D. Knöps, scriba

                                                             

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020