• " "Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons" " Psalm 33 : 22a

Interne Vertrouwens Personen

Aanleiding

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de kerk heeft de kerkenraad een gedragscode Kerkelijk Werk Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge opgesteld. Om (voormalige) leden van de gemeente gelegenheid te geven hun klachten te uiten heeft de kerkenraad twee gemeenteleden benoemd tot Vertrouwenspersoon. Via deze pagina willen wij u/jou hierover verder informeren.

 

Waarom nodig?

Regelmatig horen we van nieuwsberichten waarin gemeenteleden het slachtoffer zijn geworden van misbruik, intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag. Dat zijn schrijnende situaties die veel schadelijke gevolgen hebben. Nog schrijnender wordt het wanneer dergelijke misdragingen plaats vinden binnen een kerkelijke gemeente. Ook daar zijn pijnlijke voorbeelden van te noemen. De kerk moet een veilige plek zijn, maar die veiligheid is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn (jonge) mensen die rondlopen met vragen of problemen rond grensoverschrijdend gedrag in kerkelijke relaties.

 

Vertrouwenspersonen

Er zijn twee vertrouwenspersonen benoemd die werken aan preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in kerkelijke afhankelijkheidsrelaties. Zij dragen bij aan de veiligheid binnen de kerk en dienen als vertrouwelijk aanspreekpunt, waar alle gemeenteleden terecht kunnen in geval van grensoverschrijdend gedrag of vragen hieromtrent. Ter preventie brengen zij dit onderwerp onder de aandacht om bewustwording in de gemeente te creëren. Door de kerkenraad is er een gedragscode met omgangsregels opgesteld dat als hulpmiddel dient ons bewust te maken van de juistheid van ons handelen in de omgang van kerkwerkers met gemeenteleden. Bij het aanstellen van een leidinggevende binnen de gemeente wordt gevraagd deze overeenkomst te ondertekenen.

 

Wat kunt u of jij van een vertrouwenspersoon verwachten?

Als u/jij, man of vrouw, jongen of meisje, slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk kunt u rechtstreeks contact opnemen met één van de hieronder genoemde vertrouwenspersonen. Het is vanzelfsprekend dat deze personen een geheimhoudingsplicht hebben. Ook als het ongewenst gedrag al langer geleden plaats gevonden heeft, kan het belangrijk zijn dat hierover gesproken wordt. De vertrouwenspersoon luistert, informeert, helpt en begeleidt bij eventuele verdere stappen. Zij volgen uw/jouw tempo zodat er geen angst hoeft te bestaan dat er met het verhaal iets gedaan wordt zonder dat u/jij het weet. Na het vertellen van het verhaal kunt u advies krijgen van de vertrouwenspersoon. Mogelijk is dat voldoende. De vertrouwenspersoon kan u

ook wijzen op bepaalde instanties en ondersteuning bieden bij de weg daar naartoe. De gevolgen van misbruik kunnen groot zijn en veel impact hebben op uw/jouw leven. Het kan dan belangrijk zijn om hier deskundige hulp bij te vragen. De vertrouwenspersoon helpt graag bij het vinden van deskundige hulpverlening.

 

Privacy gewaarborgd?

De vertrouwenspersonen zijn aangesteld door de kerkenraad, echter zij kunnen volledig onafhankelijk hun werk doen. Zij mogen geen inhoudelijke mededelingen doen zonder uitdrukkelijke toestemming van u/jou aan derden. De vertrouwenspersoon zal u/jou garanderen dat een gesprek vertrouwelijk is. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als er sprake is van een strafbaar feit of als er een zogenaamd conflict van plichten ontstaat. Dit speelt bijvoorbeeld bij sommige situaties van kindermishandeling.

 

Contactgegevens vertrouwenspersonen

 

Anneke Admiraal

Henk Kraak

 

vertrouwenspersoon@hhgnieuwetonge.nl

www.meldpuntmisbruik.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024